KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
24.06.2014

Środkowopomorska Rada NOT w Koszalinie
zaprasza do udziału w kursie przygotowującym do egzaminu

DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA

   PLANOWANE ROZPOCZĘCIE WRZESIEŃ 2016 r.

 ZAKOŃCZENIE  LISTOPAD 2016 r.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji członków rad nadzorczych i członków zarządów spółek prawa handlowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele - 6 spotkań weekendowych, w godz. 900 – 1500/1700 w Domu Technika w Koszalinie, ul. Jana z Kolna 38. Egzamin odbędzie się w Ministerstwie Skarbu Państwa w Warszawie.

 

Terminy spotkań:

 

24-25.09.2016 r.

1-2.10.2016 r.

15-16.10.2016 r.

22-23.10.2016 r.

5-6.11.2016 r.

19-20.11.2016 r.

 

Program kursu przewiduje realizację 100 godz. wykładów i konsultacji dotyczących regulacji i rozwiązań prawnych, wynikających z nowego ksh; finansowo-ekonomicznego funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz problematyki zarządzania i organizacji przedsiębiorstw, a w szczególności:

 • roli państwa w gospodarce;zasad działalności przedsiębiorców,
 • rynku kapitałowego w Polsce,
 • elementów prawa cywilnego,
 • spółek handlowych – tworzenia, łączenia, dzielenia, funkcjonowania i likwidowania,
 • komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
 • problematyki związków zawodowych,
 • kompetencji organów spółek prawa handlowego w tym zasad funkcjonowania rad nadzorczych,
 • prawa upadłościowego, układowego,
 • zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu w przedsiębiorstwie, biznes planu,
 • rachunkowości i finansów w przedsiębiorstwie, rachunkowości zarządczej,
 • metod wyceny mienia przedsiębiorstwa,
 • restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Wykładowcami na kursie będą specjaliści z Sądu Rejonowego, Sądu Gospodarczego w Koszalinie, Politechniki Koszalińskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia organizatora, a po zdaniu egzaminu absolwenci otrzymają dyplomy Ministerstwa Skarbu Państwa oraz zostaną ujęci w komputerowej bazie danych Departamentu Nadzoru i Prywatyzacji MSP.

Koszt szkolenia 1 osoby, uwzględniający koszt wykładów i konsultacji, materiałów szkoleniowych, kawy/herbaty w trakcie zajęć wynosi 2600,00 zł. Należność płatna na konto Środkowopomorskiej Rady NOT lub w kasie NOT w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Istnieje możliwość uregulowania ww. odpłatności w ratach.

Koszt szkolenia nie obejmuje kosztów egzaminu.


Koszt egzaminu przed Komisją Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie wynosi 850,00 zł. Szczegółowe informacje na stronie internetowej MSP: www.msp.gov.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonej karcie uczestnictwa na nasz adres a.gutowska@not-koszalin.org, e.domzal@not-koszalin.org  lub faxem 94-346-10-34


Informacji udziela: Alicja Gutowska - tel. 94-345-43-67,  Ewa Domżał - tel. 94-342-33-17 


Ilość miejsc ograniczona.


formularz(1).doc program.pdf

powrót

 

O NAS   |   AKTUALNOŚCI   |   USŁUGI SZKOLENIOWE   |   DZIAŁ USŁUG TECHNICZNYCH   |   KONTAKT